نوراله‌زاده درگذشت رئیس سازمان تأمین اجتماعی تسلیت گفت

Home / نوراله‌زاده درگذشت رئیس سازمان تأمین اجتماعی تسلیت گفت

نوراله‌زاده درگذشت رئیس سازمان تأمین اجتماعی تسلیت گفت
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با صدور پیامی، درگذشت رئیس سازمان تأمین اجتماعی را به جامعه پزشکی تسلیت گفت.

نوراله‌زاده درگذشت رئیس سازمان تأمین اجتماعی تسلیت گفت

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با صدور پیامی، درگذشت رئیس سازمان تأمین اجتماعی را به جامعه پزشکی تسلیت گفت.
نوراله‌زاده درگذشت رئیس سازمان تأمین اجتماعی تسلیت گفت