نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی عصر امروز در قم برگزار می‌شود

Home / نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی عصر امروز در قم برگزار می‌شود

نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی عصر امروز در قم برگزار می‌شود
مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی از برگزاری هفدهمین گردهمایی اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی در قم خبر داد.

نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی عصر امروز در قم برگزار می‌شود

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی از برگزاری هفدهمین گردهمایی اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی در قم خبر داد.
نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی عصر امروز در قم برگزار می‌شود