نمایشگاه گروهی عکس «پا در قاب گرفتن» برگزار می‌شود

Home / نمایشگاه گروهی عکس «پا در قاب گرفتن» برگزار می‌شود

نمایشگاه گروهی عکس «پا در قاب گرفتن» برگزار می‌شود
در گالری تم ، نمایشگاه گروهی عکس «پا در فاب گرفتن»، ۲۵ آبان ماه افتتاح می‌شود.

نمایشگاه گروهی عکس «پا در قاب گرفتن» برگزار می‌شود

در گالری تم ، نمایشگاه گروهی عکس «پا در فاب گرفتن»، ۲۵ آبان ماه افتتاح می‌شود.
نمایشگاه گروهی عکس «پا در قاب گرفتن» برگزار می‌شود