نقش دانشجویان در حل مسائل کشور بی‌بدیل است

Home / نقش دانشجویان در حل مسائل کشور بی‌بدیل است

نقش دانشجویان در حل مسائل کشور بی‌بدیل است
سفیر اسبق ایران در لبنان گفت: جنگ فرهنگی، جنگ تعیین‌کننده‌ای است و تشکل‌های دانشجویی در این حوزه نقش حیاتی دارند.

نقش دانشجویان در حل مسائل کشور بی‌بدیل است

سفیر اسبق ایران در لبنان گفت: جنگ فرهنگی، جنگ تعیین‌کننده‌ای است و تشکل‌های دانشجویی در این حوزه نقش حیاتی دارند.
نقش دانشجویان در حل مسائل کشور بی‌بدیل است