نقد جامعه کلنگی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Home / نقد جامعه کلنگی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد جامعه کلنگی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشست نقد آرا و نظریه «محمدعلی همایون کاتوزیان» درباره جامعه کلنگی و جامعه کوتاه مدت برگزار می‌شود.

نقد جامعه کلنگی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشست نقد آرا و نظریه «محمدعلی همایون کاتوزیان» درباره جامعه کلنگی و جامعه کوتاه مدت برگزار می‌شود.
نقد جامعه کلنگی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی