نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی فارس برگزار شد

Home / نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی فارس برگزار شد

نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی فارس برگزار شد
نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان فارس به میزبانی واحد شیراز برگزار شد.

نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی فارس برگزار شد

نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان فارس به میزبانی واحد شیراز برگزار شد.
نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی فارس برگزار شد