نشست جریان‌شناسی سیاسی تاریخ انقلاب برگزار می‌شود

Home / نشست جریان‌شناسی سیاسی تاریخ انقلاب برگزار می‌شود

نشست جریان‌شناسی سیاسی تاریخ انقلاب برگزار می‌شود
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی سلسله نشست‌های تخصصی تحت عنوان جریان‌شناسی سیاسی تاریخ انقلاب (نهضت امام و دهه 60) برگزار می‌کند.

نشست جریان‌شناسی سیاسی تاریخ انقلاب برگزار می‌شود

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی سلسله نشست‌های تخصصی تحت عنوان جریان‌شناسی سیاسی تاریخ انقلاب (نهضت امام و دهه 60) برگزار می‌کند.
نشست جریان‌شناسی سیاسی تاریخ انقلاب برگزار می‌شود