نشست تخصصی سالانه روابط عمومی‌های وزارت ارشاد برگزار می‌شود

Home / نشست تخصصی سالانه روابط عمومی‌های وزارت ارشاد برگزار می‌شود

نشست تخصصی سالانه روابط عمومی‌های وزارت ارشاد برگزار می‌شود
نشست تخصصی سالانه مدیران روابط‌عمومی معاونت‌ها، سازمان‌ها و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

نشست تخصصی سالانه روابط عمومی‌های وزارت ارشاد برگزار می‌شود

نشست تخصصی سالانه مدیران روابط‌عمومی معاونت‌ها، سازمان‌ها و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.
نشست تخصصی سالانه روابط عمومی‌های وزارت ارشاد برگزار می‌شود