نزاجا در ایجاد آرامش پس از وقوع زلزله غرب کشور موفق عمل کرد

Home / نزاجا در ایجاد آرامش پس از وقوع زلزله غرب کشور موفق عمل کرد

نزاجا در ایجاد آرامش پس از وقوع زلزله غرب کشور موفق عمل کرد
رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا گفت: توانستیم در امدادرسانی، رفع نگرانی هم‌وطنانمان و ایجاد آرامش در منطقه غرب کشور پس از وقوع زلزله موفق عمل کنیم.

نزاجا در ایجاد آرامش پس از وقوع زلزله غرب کشور موفق عمل کرد

رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا گفت: توانستیم در امدادرسانی، رفع نگرانی هم‌وطنانمان و ایجاد آرامش در منطقه غرب کشور پس از وقوع زلزله موفق عمل کنیم.
نزاجا در ایجاد آرامش پس از وقوع زلزله غرب کشور موفق عمل کرد