نرمال بودن ارتباطات استان کرمانشاه بعد از وقوع زلزله

Home / نرمال بودن ارتباطات استان کرمانشاه بعد از وقوع زلزله

نرمال بودن ارتباطات استان کرمانشاه بعد از وقوع زلزله
مدیرکل امور هماهنگی استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نرمال بودن ارتباطات استان کرمانشاه بعد از وقوع زلزله امشب خبر داد.

نرمال بودن ارتباطات استان کرمانشاه بعد از وقوع زلزله

مدیرکل امور هماهنگی استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نرمال بودن ارتباطات استان کرمانشاه بعد از وقوع زلزله امشب خبر داد.
نرمال بودن ارتباطات استان کرمانشاه بعد از وقوع زلزله