نخستین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد لارستان از رساله خود دفاع کرد

Home / نخستین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد لارستان از رساله خود دفاع کرد

نخستین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد لارستان از رساله خود دفاع کرد
مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان از برگزاری نخستین جلسه دفاع رساله دکتری حقوق خصوصی در این واحد دانشگاهی خبر داد.

نخستین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد لارستان از رساله خود دفاع کرد

مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان از برگزاری نخستین جلسه دفاع رساله دکتری حقوق خصوصی در این واحد دانشگاهی خبر داد.
نخستین دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد لارستان از رساله خود دفاع کرد