نخبگان علمی از اولویت‌های استراتژیک در حوزه وقف هستند

Home / نخبگان علمی از اولویت‌های استراتژیک در حوزه وقف هستند

نخبگان علمی از اولویت‌های استراتژیک در حوزه وقف هستند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان گفت: فناوری‌های نوظهور پژوهشی و نخبگان علمی از اولویت‌های استراتژیک در حوزه وقف هستند.

نخبگان علمی از اولویت‌های استراتژیک در حوزه وقف هستند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان گفت: فناوری‌های نوظهور پژوهشی و نخبگان علمی از اولویت‌های استراتژیک در حوزه وقف هستند.
نخبگان علمی از اولویت‌های استراتژیک در حوزه وقف هستند