نتایج اولیه جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثار

Home / نتایج اولیه جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثار

نتایج اولیه جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثار
نتایج اولیه بازبینی جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر در بخش هنرهای نمایشی اعلام شد.

نتایج اولیه جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثار

نتایج اولیه بازبینی جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر در بخش هنرهای نمایشی اعلام شد.
نتایج اولیه جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثار