نباید پیام ضعف از داخل به دشمن ارسال کنیم

Home / نباید پیام ضعف از داخل به دشمن ارسال کنیم

نباید پیام ضعف از داخل به دشمن ارسال کنیم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: باید تلاش کنیم یک چهره قدرتمند از دولت در مقابل دشمن ایجاد شود و نباید هیچ پیام ضعفی از داخل کشور به بیرون مخابره کنیم.

نباید پیام ضعف از داخل به دشمن ارسال کنیم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: باید تلاش کنیم یک چهره قدرتمند از دولت در مقابل دشمن ایجاد شود و نباید هیچ پیام ضعفی از داخل کشور به بیرون مخابره کنیم.
نباید پیام ضعف از داخل به دشمن ارسال کنیم