نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد

Home / نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد

نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد
دبیر کل شورای عالی آموزش‌وپرورش گفت: برای اجرای کامل سند تحول بنیادین نباید زمان را از دست داد و باید با تأمین بودجه زمینه اصلی اجرای آن فراهم شود.

نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد

دبیر کل شورای عالی آموزش‌وپرورش گفت: برای اجرای کامل سند تحول بنیادین نباید زمان را از دست داد و باید با تأمین بودجه زمینه اصلی اجرای آن فراهم شود.
نباید زمان را برای اجرای سند تحول بنیادین از دست داد