ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی ارتش به کشور بازگشت

Home / ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی ارتش به کشور بازگشت

ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی ارتش به کشور بازگشت
فرمانده قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش، گفت: ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی راهبردی ارتش پس از گذشت ۶۵ روز و طی هشت هزار و ۸۷۲ مایل به کشور بازگشت.

ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی ارتش به کشور بازگشت

فرمانده قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش، گفت: ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی راهبردی ارتش پس از گذشت ۶۵ روز و طی هشت هزار و ۸۷۲ مایل به کشور بازگشت.
ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی ارتش به کشور بازگشت