موضعگیری ضدایرانی برخی مقامات افغانستان شگفت‌آور است

Home / موضعگیری ضدایرانی برخی مقامات افغانستان شگفت‌آور است

موضعگیری ضدایرانی برخی مقامات افغانستان شگفت‌آور است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات متناقض افغانستان در خصوص گفتگوی ایران با طالبان را ناشی از اختلافات درونی در کابل دانست و آن را شگفت‌آور خواند.

موضعگیری ضدایرانی برخی مقامات افغانستان شگفت‌آور است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات متناقض افغانستان در خصوص گفتگوی ایران با طالبان را ناشی از اختلافات درونی در کابل دانست و آن را شگفت‌آور خواند.
موضعگیری ضدایرانی برخی مقامات افغانستان شگفت‌آور است