مهندس بازرگان می‌گفت مناره‌ مساجد مثل موشک است، اینگونه نسازیم!/ جریان‌شناسی گروه‌های دانشجویی قبل از انقلاب

Home / مهندس بازرگان می‌گفت مناره‌ مساجد مثل موشک است، اینگونه نسازیم!/ جریان‌شناسی گروه‌های دانشجویی قبل از انقلاب

مهندس بازرگان می‌گفت مناره‌ مساجد مثل موشک است، اینگونه نسازیم!/ جریان‌شناسی گروه‌های دانشجویی قبل از انقلاب
مهدی چمران درباره شخصیت مهندس بازرگان قبل از انقلاب گفت: بازرگان می‌گفت چرا مناره‌های مسجد ایاصوفیه مثل موشک است، نباید اینگونه مناره برای مسجد بسازیم!

مهندس بازرگان می‌گفت مناره‌ مساجد مثل موشک است، اینگونه نسازیم!/ جریان‌شناسی گروه‌های دانشجویی قبل از انقلاب

مهدی چمران درباره شخصیت مهندس بازرگان قبل از انقلاب گفت: بازرگان می‌گفت چرا مناره‌های مسجد ایاصوفیه مثل موشک است، نباید اینگونه مناره برای مسجد بسازیم!
مهندس بازرگان می‌گفت مناره‌ مساجد مثل موشک است، اینگونه نسازیم!/ جریان‌شناسی گروه‌های دانشجویی قبل از انقلاب