مناظره دانشجویی با موضوع فمنیسم برگزار می‌شود

Home / مناظره دانشجویی با موضوع فمنیسم برگزار می‌شود

مناظره دانشجویی با موضوع فمنیسم برگزار می‌شود
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نامه‌ای خواستار حضور نماینده‌ای از کانون‌های فرهنگی این دانشگاه برای شرکت در مناظره شده است.

مناظره دانشجویی با موضوع فمنیسم برگزار می‌شود

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نامه‌ای خواستار حضور نماینده‌ای از کانون‌های فرهنگی این دانشگاه برای شرکت در مناظره شده است.
مناظره دانشجویی با موضوع فمنیسم برگزار می‌شود