معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین از خبرگزاری آنا بازدید کرد

Home / معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین از خبرگزاری آنا بازدید کرد

معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین از خبرگزاری آنا بازدید کرد
در هفته بسیج،‌معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین از خبرگزاری آنا بازدید کرد.

معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین از خبرگزاری آنا بازدید کرد

در هفته بسیج،‌معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین از خبرگزاری آنا بازدید کرد.
معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین از خبرگزاری آنا بازدید کرد