مصرف دخانیات راه رسیدن به آرامش نیست

Home / مصرف دخانیات راه رسیدن به آرامش نیست

مصرف دخانیات راه رسیدن به آرامش نیست
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: برخی از نوجوانان و جوانان راه را اشتباه رفته‌اند و گمان می‌کنند با مصرف دخانیات می‌توانند به آرامش دست پیدا کنند.

مصرف دخانیات راه رسیدن به آرامش نیست

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: برخی از نوجوانان و جوانان راه را اشتباه رفته‌اند و گمان می‌کنند با مصرف دخانیات می‌توانند به آرامش دست پیدا کنند.
مصرف دخانیات راه رسیدن به آرامش نیست