مشکل تجهیزات پزشکی کمبود نقدینگی است

Home / مشکل تجهیزات پزشکی کمبود نقدینگی است

مشکل تجهیزات پزشکی کمبود نقدینگی است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل اصلی در حوزه تجهیزات پزشکی، ناشی از کمبود نقدینگی است.

مشکل تجهیزات پزشکی کمبود نقدینگی است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل اصلی در حوزه تجهیزات پزشکی، ناشی از کمبود نقدینگی است.
مشکل تجهیزات پزشکی کمبود نقدینگی است