مسئولان طلبکار چه می کنند

Home / مسئولان طلبکار چه می کنند

مسئولان طلبکار چه می کنند
چرا برخی مقامات که با هزار فشار و اعتراض ملت و مجلس برکنار یا استعفا می‌دهند بازهم در سمت دیگری به کار گرفته می‌شوند و گویی انگار که نه انگار.

مسئولان طلبکار چه می کنند

چرا برخی مقامات که با هزار فشار و اعتراض ملت و مجلس برکنار یا استعفا می‌دهند بازهم در سمت دیگری به کار گرفته می‌شوند و گویی انگار که نه انگار.
مسئولان طلبکار چه می کنند