مرور یک نامه راهبردی در روزنه‌ای به آگاهی

Home / مرور یک نامه راهبردی در روزنه‌ای به آگاهی

مرور یک نامه راهبردی در روزنه‌ای به آگاهی
در کتاب «روزنه‌ای به آگاهی»، نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی توسط اساتید و کارشناسان مورد بررسی علمی قرار گرفته است.

مرور یک نامه راهبردی در روزنه‌ای به آگاهی

در کتاب «روزنه‌ای به آگاهی»، نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی توسط اساتید و کارشناسان مورد بررسی علمی قرار گرفته است.
مرور یک نامه راهبردی در روزنه‌ای به آگاهی