مراکز فرهنگی به‌همت خانواده شهدا تأسیس می‌شوند

Home / مراکز فرهنگی به‌همت خانواده شهدا تأسیس می‌شوند

مراکز فرهنگی به‌همت خانواده شهدا تأسیس می‌شوند
حسینیه‌های شهید، مراکز فرهنگی هستند که خانواده شاهد برای زنده‌‌نگاه داشتن نام شهدا تأسیس کرده و در آن به فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازند.

مراکز فرهنگی به‌همت خانواده شهدا تأسیس می‌شوند

حسینیه‌های شهید، مراکز فرهنگی هستند که خانواده شاهد برای زنده‌‌نگاه داشتن نام شهدا تأسیس کرده و در آن به فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازند.
مراکز فرهنگی به‌همت خانواده شهدا تأسیس می‌شوند