مدیر بی‌نیاز از مشورت در کشور قطعاً سقوط می‌کند

Home / مدیر بی‌نیاز از مشورت در کشور قطعاً سقوط می‌کند

مدیر بی‌نیاز از مشورت در کشور قطعاً سقوط می‌کند
سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه هیچ مدیری بی‌نیاز از مشورت نیست، گفت: اگر مدیری خود را بی‌نیاز از مشورت و همفکری بداند، سقوط می‌کند.

مدیر بی‌نیاز از مشورت در کشور قطعاً سقوط می‌کند

سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه هیچ مدیری بی‌نیاز از مشورت نیست، گفت: اگر مدیری خود را بی‌نیاز از مشورت و همفکری بداند، سقوط می‌کند.
مدیر بی‌نیاز از مشورت در کشور قطعاً سقوط می‌کند