مدیری که اعتقادی به نظام ارجاع ندارد باید برود

Home / مدیری که اعتقادی به نظام ارجاع ندارد باید برود

مدیری که اعتقادی به نظام ارجاع ندارد باید برود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هرکسی اعتقادی به نظام ارجاع ندارد باید برود و مسئولیت خود را ترک کند.

مدیری که اعتقادی به نظام ارجاع ندارد باید برود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هرکسی اعتقادی به نظام ارجاع ندارد باید برود و مسئولیت خود را ترک کند.
مدیری که اعتقادی به نظام ارجاع ندارد باید برود