مدیران دانشگاه باید ورزش‌باور و ورزش‌یاور باشند

Home / مدیران دانشگاه باید ورزش‌باور و ورزش‌یاور باشند

مدیران دانشگاه باید ورزش‌باور و ورزش‌یاور باشند
مدیرکل تربیت‌بدنی و ورزش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مدیران دانشگاه‌ها باید ورزش‌باور باشند تا بتوانند جوانان ورزشکار را در مسیر موفقیت یاری کنند.

مدیران دانشگاه باید ورزش‌باور و ورزش‌یاور باشند

مدیرکل تربیت‌بدنی و ورزش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مدیران دانشگاه‌ها باید ورزش‌باور باشند تا بتوانند جوانان ورزشکار را در مسیر موفقیت یاری کنند.
مدیران دانشگاه باید ورزش‌باور و ورزش‌یاور باشند