محکومیت حادثه تروریستی چابهار توسط افغانستان

Home / محکومیت حادثه تروریستی چابهار توسط افغانستان

محکومیت حادثه تروریستی چابهار توسط افغانستان
وزارت امور خارجه افغانستان حمله تروریستی در چابهار را محکوم کرد.

محکومیت حادثه تروریستی چابهار توسط افغانستان

وزارت امور خارجه افغانستان حمله تروریستی در چابهار را محکوم کرد.
محکومیت حادثه تروریستی چابهار توسط افغانستان