محلی برای یادگیری اجتماعی

Home / محلی برای یادگیری اجتماعی

محلی برای یادگیری اجتماعی
معلمان و دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده «فیلیپ گرید» از طریق ویدئو درباره موضوعات مختلف صحبت کنند.

محلی برای یادگیری اجتماعی

معلمان و دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده «فیلیپ گرید» از طریق ویدئو درباره موضوعات مختلف صحبت کنند.
محلی برای یادگیری اجتماعی