محسنی بندپی سرپرست تأمین اجتماعی شد

Home / محسنی بندپی سرپرست تأمین اجتماعی شد

محسنی بندپی سرپرست تأمین اجتماعی شد
با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انوشیروان محسنی بندپی سرپرست تأمین اجتماعی شد.

محسنی بندپی سرپرست تأمین اجتماعی شد

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انوشیروان محسنی بندپی سرپرست تأمین اجتماعی شد.
محسنی بندپی سرپرست تأمین اجتماعی شد