مجازات جعل امضاء چیست

Home / مجازات جعل امضاء چیست

مجازات جعل امضاء چیست
طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی اگر فردی سندی را جعل کند به حبس از 6 ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی تا 12 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مجازات جعل امضاء چیست

طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی اگر فردی سندی را جعل کند به حبس از 6 ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی تا 12 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
مجازات جعل امضاء چیست