ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید

Home / ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید

ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید
بعد از چند ماه بحث و گمانه‌زنی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در شرایط موجود اقتصادی، سرانجام هیچ تصمیمی به منظور افزایش حقوق متناسب با تورم موجود گرفته نشد.

ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید

بعد از چند ماه بحث و گمانه‌زنی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در شرایط موجود اقتصادی، سرانجام هیچ تصمیمی به منظور افزایش حقوق متناسب با تورم موجود گرفته نشد.
ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید