لیست 5 نفره نامزدهای شهرداری تهران را جدی نگیرید

Home / لیست 5 نفره نامزدهای شهرداری تهران را جدی نگیرید

لیست 5 نفره نامزدهای شهرداری تهران را جدی نگیرید
عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه احتمال زیاد محسن هاشمی به لیست شهرداری تهران اضافه می‌شود، گفت: لیست پنج نفره نامزدهای شهرداری تهران را جدی نگیرید.

لیست 5 نفره نامزدهای شهرداری تهران را جدی نگیرید

عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه احتمال زیاد محسن هاشمی به لیست شهرداری تهران اضافه می‌شود، گفت: لیست پنج نفره نامزدهای شهرداری تهران را جدی نگیرید.
لیست 5 نفره نامزدهای شهرداری تهران را جدی نگیرید