لیبرالیسم در ایران نیازمند واکنش دانشگاه است

Home / لیبرالیسم در ایران نیازمند واکنش دانشگاه است

لیبرالیسم در ایران نیازمند واکنش دانشگاه است
تعدادی از سیاسیون جمهوری اسلامی چه در زمان مسئولیت و چه بعد از آن خود را پیرو خط امام معرفی می‌کنند اما عملکردشان رنگ و بوی لیبرالیسم دارد.

لیبرالیسم در ایران نیازمند واکنش دانشگاه است

تعدادی از سیاسیون جمهوری اسلامی چه در زمان مسئولیت و چه بعد از آن خود را پیرو خط امام معرفی می‌کنند اما عملکردشان رنگ و بوی لیبرالیسم دارد.
لیبرالیسم در ایران نیازمند واکنش دانشگاه است