لوازم خانگی 5 برابر شده ولی مسئولان بهFATF متوسل شدند

Home / لوازم خانگی 5 برابر شده ولی مسئولان بهFATF متوسل شدند

لوازم خانگی 5 برابر شده ولی مسئولان بهFATF متوسل شدند
امام جمعه مشهد با بیان اینکه برخی از لوازم خانگی و کالای اساسی مردم چند برابر شده است، هشدار داد: بازهم عده‌ای از مسئولان به FATF , CFT چسبیده‌اند.

لوازم خانگی 5 برابر شده ولی مسئولان بهFATF متوسل شدند

امام جمعه مشهد با بیان اینکه برخی از لوازم خانگی و کالای اساسی مردم چند برابر شده است، هشدار داد: بازهم عده‌ای از مسئولان به FATF , CFT چسبیده‌اند.
لوازم خانگی 5 برابر شده ولی مسئولان بهFATF متوسل شدند