لزوم رفع آسیب‌ها و بازسازی و ارتقای ساختار فرهنگی دانشگاه

Home / لزوم رفع آسیب‌ها و بازسازی و ارتقای ساختار فرهنگی دانشگاه

لزوم رفع آسیب‌ها و بازسازی و ارتقای ساختار فرهنگی دانشگاه
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد که در حوزه ساختار فرهنگی دانشگاه باید به رفع آسیب‌ها، حفظ نتایج ارزنده، بازسازی و ارتقا بپردازیم

لزوم رفع آسیب‌ها و بازسازی و ارتقای ساختار فرهنگی دانشگاه

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد که در حوزه ساختار فرهنگی دانشگاه باید به رفع آسیب‌ها، حفظ نتایج ارزنده، بازسازی و ارتقا بپردازیم
لزوم رفع آسیب‌ها و بازسازی و ارتقای ساختار فرهنگی دانشگاه