لزوم توجه به رشته علوم و مهندسی خاک برای رونق کشاورزی

Home / لزوم توجه به رشته علوم و مهندسی خاک برای رونق کشاورزی

لزوم توجه به رشته علوم و مهندسی خاک برای رونق کشاورزی
رشته علوم و مهندسی خاک با وجود اولویت جهانی در تأمین غذا و رونق کشاورزی نیازمند توجه بیشتری است. این رشته در بسیاری از دانشگاه‌های کشور فعال است.

لزوم توجه به رشته علوم و مهندسی خاک برای رونق کشاورزی

رشته علوم و مهندسی خاک با وجود اولویت جهانی در تأمین غذا و رونق کشاورزی نیازمند توجه بیشتری است. این رشته در بسیاری از دانشگاه‌های کشور فعال است.
لزوم توجه به رشته علوم و مهندسی خاک برای رونق کشاورزی