لزوم توجه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به  حل چالش‌های زیست‌محیطی

Home / لزوم توجه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به  حل چالش‌های زیست‌محیطی

لزوم توجه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به  حل چالش‌های زیست‌محیطی
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم ترغیب و توجه بیشتر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها جهت شناسایی و حل چالش‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.

لزوم توجه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به  حل چالش‌های زیست‌محیطی

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر لزوم ترغیب و توجه بیشتر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها جهت شناسایی و حل چالش‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.
لزوم توجه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به  حل چالش‌های زیست‌محیطی