لبنان موشک‌های حزب‌الله را مصادره کند

Home / لبنان موشک‌های حزب‌الله را مصادره کند

لبنان موشک‌های حزب‌الله را مصادره کند
یک روزنامه عرب‌زبان فاش کرد هفته گذشته هیأتی فرانسوی به بیروت سفر کردند تا از دولت لبنان بخواهند موشک‌های حزب‌الله را مصادره کنند.

لبنان موشک‌های حزب‌الله را مصادره کند

یک روزنامه عرب‌زبان فاش کرد هفته گذشته هیأتی فرانسوی به بیروت سفر کردند تا از دولت لبنان بخواهند موشک‌های حزب‌الله را مصادره کنند.
لبنان موشک‌های حزب‌الله را مصادره کند