قلعه سفید؛ روایت تاریخی برده ونیزی و استاد ترک

Home / قلعه سفید؛ روایت تاریخی برده ونیزی و استاد ترک

قلعه سفید؛ روایت تاریخی برده ونیزی و استاد ترک
«قلعه سفید» یک رمان تاریخی است و داستان یک دانشمند ایتالیایی را روایت می‌کند که توسط ترک‌ها به بردگی برده شده است.

قلعه سفید؛ روایت تاریخی برده ونیزی و استاد ترک

«قلعه سفید» یک رمان تاریخی است و داستان یک دانشمند ایتالیایی را روایت می‌کند که توسط ترک‌ها به بردگی برده شده است.
قلعه سفید؛ روایت تاریخی برده ونیزی و استاد ترک