قضاوت در مورد شهردار جدید کرمانشاه نیاز به گذشت زمان دارد

Home / قضاوت در مورد شهردار جدید کرمانشاه نیاز به گذشت زمان دارد

قضاوت در مورد شهردار جدید کرمانشاه نیاز به گذشت زمان دارد
دبیر حزب مؤتلفه کرمانشاه، شهردار جدید کرمانشاه را دارای تجارب خوبی دانست و گفت: برای قضاوت در مورد وضعیت مدیریت شهری باید منتظر نتایج برنامه‌های شهردار ماند.

قضاوت در مورد شهردار جدید کرمانشاه نیاز به گذشت زمان دارد

دبیر حزب مؤتلفه کرمانشاه، شهردار جدید کرمانشاه را دارای تجارب خوبی دانست و گفت: برای قضاوت در مورد وضعیت مدیریت شهری باید منتظر نتایج برنامه‌های شهردار ماند.
قضاوت در مورد شهردار جدید کرمانشاه نیاز به گذشت زمان دارد