قائم‌شهر از برترین شهرها در زمینه مدارس سما است

Home / قائم‌شهر از برترین شهرها در زمینه مدارس سما است

قائم‌شهر از برترین شهرها در زمینه مدارس سما است
رئیس سازمان سما گفت: قائم‌شهر از برترین شهرهای کشور در زمینه مدارس سماست.

قائم‌شهر از برترین شهرها در زمینه مدارس سما است

رئیس سازمان سما گفت: قائم‌شهر از برترین شهرهای کشور در زمینه مدارس سماست.
قائم‌شهر از برترین شهرها در زمینه مدارس سما است