فیلمسازان انقلابی به مضامین اجتماعی هم بپردازند

Home / فیلمسازان انقلابی به مضامین اجتماعی هم بپردازند

فیلمسازان انقلابی به مضامین اجتماعی هم بپردازند
دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت گفت: فیلمسازان معتقد و انقلابی به مضامین اجتماعی هم بپردازند و با نگاه انقلابی در برطرف کردن مشکلات جامعه تلاش کنند.

فیلمسازان انقلابی به مضامین اجتماعی هم بپردازند

دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت گفت: فیلمسازان معتقد و انقلابی به مضامین اجتماعی هم بپردازند و با نگاه انقلابی در برطرف کردن مشکلات جامعه تلاش کنند.
فیلمسازان انقلابی به مضامین اجتماعی هم بپردازند