فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره پاس داشته شود

Home / فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره پاس داشته شود

فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره پاس داشته شود
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال گفت: رهنگ ایثار و شهادت باید همواره در هر زمان و مکان پاس داشته شود.

فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره پاس داشته شود

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال گفت: رهنگ ایثار و شهادت باید همواره در هر زمان و مکان پاس داشته شود.
فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره پاس داشته شود