غلامرضا منوچهری مدیرعامل اویک شد

Home / غلامرضا منوچهری مدیرعامل اویک شد

غلامرضا منوچهری مدیرعامل اویک شد
نصرت رحیمی رئیس هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت با صدور حکمی غلامرضا منوچهری را به عنوان مدیرعامل اویک معرفی کرد.

غلامرضا منوچهری مدیرعامل اویک شد

نصرت رحیمی رئیس هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت با صدور حکمی غلامرضا منوچهری را به عنوان مدیرعامل اویک معرفی کرد.
غلامرضا منوچهری مدیرعامل اویک شد