غريب‌آبادی معاون اول كميسيون مواد مخدر سازمان ملل شد

Home / غريب‌آبادی معاون اول كميسيون مواد مخدر سازمان ملل شد

غريب‌آبادی معاون اول كميسيون مواد مخدر سازمان ملل شد
كاظم غريب‌آبادی، نماينده دائم ایران در سازمان‌های بين‌المللی در وين برای يك سال معاون اول و رئیس کمیته عمومی كميسيون مواد مخدر سازمان ملل شد.

غريب‌آبادی معاون اول كميسيون مواد مخدر سازمان ملل شد

كاظم غريب‌آبادی، نماينده دائم ایران در سازمان‌های بين‌المللی در وين برای يك سال معاون اول و رئیس کمیته عمومی كميسيون مواد مخدر سازمان ملل شد.
غريب‌آبادی معاون اول كميسيون مواد مخدر سازمان ملل شد