عمل به فرمایشات رهبری، کشورمان را آباد می‌کند

Home / عمل به فرمایشات رهبری، کشورمان را آباد می‌کند

عمل به فرمایشات رهبری، کشورمان را آباد می‌کند
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان سما گفت:عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، می‌تواند به بهترین نحو کشور را آباد کند.

عمل به فرمایشات رهبری، کشورمان را آباد می‌کند

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان سما گفت:عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، می‌تواند به بهترین نحو کشور را آباد کند.
عمل به فرمایشات رهبری، کشورمان را آباد می‌کند