علامه طباطبایی آبروی اسلام، تشیع و حوزه شد

Home / علامه طباطبایی آبروی اسلام، تشیع و حوزه شد

علامه طباطبایی آبروی اسلام، تشیع و حوزه شد
آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی گفت: علامه طباطبایی آبروی اسلام، تشیع و حوزه شد. اگر حوزه این اعاظم را نداشت، شرمسار بود.

علامه طباطبایی آبروی اسلام، تشیع و حوزه شد

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در همایش ملی المیزان و علوم انسانی اسلامی گفت: علامه طباطبایی آبروی اسلام، تشیع و حوزه شد. اگر حوزه این اعاظم را نداشت، شرمسار بود.
علامه طباطبایی آبروی اسلام، تشیع و حوزه شد