عفو و تخفیف مجازات 423 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی

Home / عفو و تخفیف مجازات 423 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی

عفو و تخفیف مجازات 423 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی
مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات 423 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم انقلاب خبر داد.

عفو و تخفیف مجازات 423 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی

مدیرکل اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات 423 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم انقلاب خبر داد.
عفو و تخفیف مجازات 423 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی